КАФЕДРАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

2018-2019 оқу жылының нәтижелері бойынша жарияланған ғылыми еңбектер.

Монография-1

1. Казимова Д. А. цифрландыру жағдайында АТ-мамандарын дайындау. Монография. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2018-140б.

Оқу құралдарының саны-4

1. Zhetpisbayeva B.A., Kazimova D.A., Syzdykova N.K., Dopira R.I., Keldibekova A.B., Kosybaeva U.A., Popova N.V., Smirnova M.A., Spirina Ye.A, Turdybekova K.M., Shulgina-Tarachshuk A.S. Information and communication technologies: Textbook. – Karaganda: KarGU, 2018.-397 p.

2. Dopira R.I., Popova N.V., Keldibekova A.B. Computer networks: Учеб. пос. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. – 109 с)

3. Жумагулова С.К. Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы. // Учебное пособие. – ТехноЭрудит, 2018. – 100с.

4. Омаров А.М., Жетимекова Г.Ж. Бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеу технологиялары (Дәрістер курсы): Оқу құралы, ҚарМУ – 2019, 5,5 б.б. – 91 бет.

Ѕсорuѕ базасы бойынша импакт-факторы бар журналдардағы жарияланымдар-2:

1. Muratkhan Raikhan, Khabdolda Bolat, Zhumabekov Meiram, Omarova Altynay. Assessing information security risk with the fuzzy set theory. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol.96. No 11. 2018. –Р. 3142-3152. http://www.-jatit.org/volumes/Vol96No11/2Vol96No11.pdf

2. Жетписбаева Б.А., Китибаева A.K., Казимова Д.А., Акбаева Г.Н., Затынейко M.A. Assessment issues in content and language integrated learning (CLIL) // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research– 2018 – №4(Vol8) – С.413-419 // https://japer.in/en/article/assessment-issues-in-content-and-language-integrated-learning-clil

ҒДАРИ базасындағы импакт-факторлы журналдардағы жарияланымдар-7:

1. Тажигулова Г. О., Муликова С. А., Шрайманова Г. С., Казимова Д. А. студенттердің ақпараттық-аналитикалық мәдениетін қалыптастыру мәселесіне / Форум. – 2018 – №3 (12) – С. 9-16

2. Казимова Д. А., Тусупхан А. Т., Өскенбай А., Ермекова Д. Қазақстанның цифрландыру жағдайында АТ-мамандарын дайындау// Ақпараттық технологиялар: мат. 83-ші ғылыми-техникалық kонф. – Минск, 2019. Б. 69-70

3. Alibiev D. B., Kazhikenova A.Sh., Keshubayeva A. (маг.) Қазақ әліпбиінен латын әліпбиіне көшу кезіндегі ақпараттық қолдау. Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер. 11 шығарылым (43), бөлім 4, қараша 2018, бет 137-142 (Переяслав-Хмельницкий, Украина)

4. Омаров А. М., Хасанова А. Бір өндірістік есепті шешу үшін моделі мен алгоритмі/ / Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер. Переяслав – Хмельницкий Журналы, 2018. – Вып. 11(43), б. 3. Б. 22-28.

5. Омаров А. М., Жумабек А. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі мен негізгі түсініктері/ / Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав – Хмельницкий Журналы, 2018. – Вып. 11(43), б. 3. Б. 29-36.

6. Омаров А. М., Бағдат М. Б. Мемлекеттік электрондық қызметтерді модельдеудің маңызы// Студенттік хабаршысы: ғылыми журнал. № 8(28). 2 бөлім. – М., Баспа “Интернаука”, 2018.–Б. 85-87.

7. Омаров А. М., Баешова М. У. медициналық қызмет көрсету саласындағы ақпараттық жүйенің рөлі мен маңызы//Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер. Переяслав – Хмельницкий Журналы, 2018. – Вып. 10(42), 2 Б. Б. 64-69

Кафедраның негізгі ғылыми бағыттары

Ақпараттық профильдегі мамандарды кәсіби оқытуға дайындау

Бағыттың жетекшісі: педогогикалық ғылымдардың кандидаты, доцент, ҚарМУ профессоры, қолданбалы математика және информатика кафедрасының меңгерушісі Казимова Динара Ашубасаровна.

Ақпараттық мамандықтардың студенттерін дайындаудың сапасы- оқу процессінің болашақ мамандықтарына қаншалықты бағытталуына , әртүрлі тапсырмалардың шешімдерін қайта өңдеуге, ақпараттық ағымдар мен процестердің түрлендіруге,жіберуге байланысты. Берілген тапсырмалардың шешімдерінің негізіне әртүрлі алгоритмді құру,оларды талдау, бағалау және шешудің ең тиімді вариантын тандау,сондықтан әртүрлі ақпараттық процесстерді және жүйелердің бағдарламалық моделдерін дайындау және іске асыру, қазіргі заманғы ақпараттық маманы бейіндегі кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты оның алгоритмдік оқыту мүмкіндік береді.

Профессор Казимова Д.А жетекшілігімен қолданбалы зерттеулер саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. Солардың бірі халықаралық жоба болып табылады. Бұл жобаның негізінде Екатеринбург қаласындағы Ресей мемлекеттік кәсіби педагогикалық университетінің білім берудің кәсіптік білім беру ғылыми-зерттеу және білім беру орталығымен ынтымақтастық жүзеге асырылады.

Осы салада жұмыс істейтін ғылыми-зерттеу институттарының және ғалымдармен ұйымдастырылған ынтымақтастықтардың бағыттары:

  1. Ульяновск институтының білім беру қызметкерлерінің даярлау және қайта даярлау. Ғылыми-зерттеу бағыты – оқытушысың білім берудің үзіліссіз технологиясы, үрдістер, жетістіктер, проблемалар.
  2. Ресейлік педогогиканың теориясы және тарихы инистутының білім беру академиясы, дидактика лабораториясы. Зерттеу бағыты – үзілссіз білім берудің Ресейлік жүйесі.
  3. Қарағанды облыстық ИПКиПГСиРО. Зерттеу бағыты – ресурстық орталықтарды құру және тұлғаның дамуындағы шығармашылық және мәдени технологиясын құру.

Берілген зерттеудің нәтижесінде Новосибирск қаласындағы (Россия) Сібірлік Қаржы және банк істері академиясында «Многоуровневая подготовка ИТ-специалистов в системе непрерывного профессионального образования» монография жарияланды «Подготовка специалистов к обеспечению информационной безопасности» (Қазақстан, Қостанай).

Роботохника және білім беру

Роботтар жиынын №66 мектептің білім алушыларына тапсыру.

2016-2017 оқу жылында академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті балалар және жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту мақсатында Қарағанды қаласындағы №16 және №66 мектептерінің робототехника кабинеттерін жабдықтау үшін берілген 30 комплект сатып алынды. Технология құбылысын түсіну, техника заңдарын білу, мектеп бітірушілеріне және қазіргі таңдағы талаптарға сәйкес келетін заманауи өмірде орнын табуға көмектеседі. Қазіргі таңда робототехникада білім беру өте белсенді дамуда және білім беру бағдарламасына көптеген мектептерде енгізілді,мектептік командалар арасында өте көп жарыстар өткізіледі.

Қолданбалы математика және информатика кафедрасының ұжымы №16 и №66 мектептерінде қосымша сабақтар және үйірме жұмыстарын өткізеді. Робототехника саласындағы мамандар мен информатика пәнінің оқытушыларын шақырып семинарлар және мастер-класстар өткізіледі.

Ақпараттық жүйелер мамандығының студентері Лего комплектысын құрып жатыр.

 

 

Робототехникадан мастер-класс (2016ж. 26 қараша)